To Proste! ZAPISZ SIĘ

Program

Program kursów ósmoklasisty pokrywa się w 100% z podstawą programową przedmiotu matematyka wyznaczoną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 
I. LICZBY WYMIERNE
liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim
zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne
zamiana ułamków dziesiętnych skończonych na ułamki zwykłe
dzielenie z resztą liczb naturalnych
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych
szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych
wartość bezwzględna
zasady podzielności
rozkład liczby na czynniki pierwsze
liczebność zbiorów
zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb
interpretacja liczby wymiernej na osi liczbowej
odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej
obliczenia na liczbach wymiernych w kontekście praktycznym
II. Potęgi
obliczanie potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych
potęga potęgi
iloczyn i iloraz potęg o takich samych podstawach
iloczyn i iloraz potęg o takich samych wykładnikach
porównywanie potęg
notacja wykładnicza
III. Pierwiastki
wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia
wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
włączanie czynnika pod znak pierwiastka
mnożenie i dzielenie pierwiastków
porównywanie i szacowanie pierwiastków
IV. Procenty
przedstawianie części pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie
obliczanie procentu danej liczby
obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu
obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
obliczenia procentowe
V. Wyrażenia algebraiczne
redukcja wyrazów podobnych w sumie algebraicznej
dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
mnożenie jednomianów
mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany
mnożenie sum algebraicznych
opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi wielkościami
obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych
VI. Równania
równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
wyznaczanie wskazanej wielkości z podanych wzorów
wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne
zadania w kontekście praktycznym
VII. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
interpretacja danych przedstawionych za pomocą tabeli, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów
średnia arytmetyczna
prawdopodobieństwo zdarzeń
VIII. Figury płaskie
związki między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie proste równoległe
twierdzenie Pitagorasa
własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach
pola i obwody trójkątów i czworokątów
zamiana jednostek
kąty o miarach 60◦, 30◦, 45◦
cechy przystawania trójkątów
dowodzenie twierdzeń
układ współrzędnych
IX. Bryły
graniastosłup
ostrosłup

Opinie

Poprzednia opinia
Następna opinia