To Proste! ZAPISZ SIĘ

Program

Podczas kursów maturalnych realizujemy najważniejsze zagadnienia spośród podstawy programowej przedmiotu matematyka wyznaczonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:
 
ZAKRES PODSTAWOWYZAKRES ROZSZERZONY
wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
I. LICZBY RZECZYWISTE
działania w zbiorze liczb rzeczywistych
pierwiastki
potęgi
oś liczbowa i przedział liczbowy
wartość bezwzględna
logarytmy
procenty
wzór na zamianę podstawy logarytmu
równania i nierówności z wartością bezwzględną
II. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
wzory skróconego mnożenia (a±b)²
   oraz a²-b²
wielomiany
rozkład wielomianu na czynnik
wyrażenia wymierne
dowody
wzory skróconego mnożenia na (a ± b)³ oraz a³ ± b³
pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych
dzieli wielomiany przez dwumian x - a
III. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
równania i nierówności liniowe
wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne
układy równań
równania kwadratowe
nierówności kwadratowe
równania wielomianowe
dziedzina wyrażenia wymiernego
równania wymierne
równania i nierówności liniowe z parametrem
stosuje wzory Viète’a
nierówności wielomianowe
nierówności wymierne
 
IV. FUNKCJE
określanie funkcji
obliczanie wartości funkcji
odczytywanie własności funkcji
przekształcanie wykresów funkcji
funkcja liniowa
funkcja kwadratowa
funkcja wykładnicza
funkcja logarytmiczna
wykres funkcji y = |f(x)|

 
V. CIĄGI
wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym
badanie, czy ciąg jest rosnący, czy malejący
badanie, czy dany ciąg jest arytmetyczny, czy geometryczny
wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego
wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego
granice ciągów
szereg geometryczny zbieżny
VI. TRYGONOMETRIA
funkcje trygonometryczne
wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych dla danej jednej z wartości funkcji kąta ostrego
zależności między funkcjami trygonometryczny

 
miara łukowa
okresowość funkcji trygonometrycznych
wzory redukcyjne
równania trygonometryczne
sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, suma i różnica sinusów i cosinusów kątów
wykresy funkcji trygonometrycznych
VII. PLANIMETRIA
związki między kątem środkowym i kątem wpisanym
okrąg i koło
twierdzenie Talesa
figury podobne
figury płaski
twierdzenie cosinusów
czworokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu
twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
twierdzenia sinusów
VIII. GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE KARTEZJAŃSKIEJ
symetria
równanie prostej w postaci kierunkowej
prostopadłość i równoległość prostych
interpretacja geometryczne układu równań liniowych
odległość punktów na płaszczyźnie
współrzędne środka odcinka
równanie okręgu
równanie prostej w postaci ogólnej
wektory
 
IX. STEREOMETRIA
graniastosłupy
ostrosłupy
kąt dwuścienny między półpłaszczyznami
określa, jaką figurą jest dany przekrój sfery płaszczyzną
określa, jaką figurą jest dany przekrój graniastosłupa lub ostrosłupa płaszczyzną
przekroje sześcianu i ostrosłupów prawidłowych
X. ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ. TEORIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA I KOMBINATORYKA.
Kursant:
średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, dominanta i odchylenie standardowe zestawu danych
obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych,  regułę mnożenia i regułę dodawania
prawdopodobieństwo w module klasycznym
wzory na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z powtórzeniami do zliczania obiektów w bardziej złożonych sytuacjach kombinatorycznych
prawdopodobieństwo warunkowe
prawdopodobieństwo całkowite
schemat Bernoullego
XI. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY.
Kursant:
  granice funkcji
pochodne funkcji
zadania optymalizacyjne

Opinie

Poprzednia opinia
Następna opinia